Průřezové cíle

Cíle

Je připraven kompetenční model a vzdělávací plán pro profesionály a dobrovolníky pracující s dětmi se závažným život limitujícím a ohrožujícím onemocněním a jejich rodinami

Na základě kompetenčního modelu bude vytvořen plán potřebného vzdělávání v paliativní péči pro profesionály a dobrovolníky pracující s dětmi se závažným život limitujícím a ohrožujícím onemocněním a jejich rodinami.

Realizace cíle

Zdravotníci, pedagogové, sociální pracovníci a dobrovolníci pracující s dětmi se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou absolvují adekvátní vzdělání v perinatální a dětské paliativní péči

Každý, kdo poskytuje paliativní péči (obecnou i specializovanou), má pro tuto oblast adekvátní vzdělání dle zaměření své profese. Je mu poskytována psychosociální podpora nezávislým kvalifikovaným odborníkem (např. ve formě supervizí, intervizí, mentoringu apod.).

Realizace cíle

Je vytvořena meziresortní strategie rozvoje péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou v ČR

Na základě koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou v ČR vznikne meziresortní strategie rozvoje tohoto segmentu. Strategie bude obsahovat plán realizace dílčích cílů a předpoklad alokovaných zdrojů (finančních a personálních).

Realizace cíle

V průběhu péče jsou pro rodinu, dítě, pečující profesionály i dobrovolníky dostupné služby etického poradenství

Rodina, dítě, pečující profesionálové i dobrovolníci mohou v průběhu péče u poskytovatele zdravotních služeb požádat o etické konzilium. Jeho cílem bude řešit eticky a komunikačně nepřehledné situace v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi (nejedná se o práci etických komisí).

Realizace cíle

Zvýšení povědomí o dětské paliativní péči

Budou podpořeny aktivity, jejichž cílem bude zvýšení povědomí o dětské a perinatální paliativní péči mezi laickou i odbornou veřejností.

Realizace cíle