Model pozůstalostní péče míří k připomínkám odborné veřejnosti

Pracovní skupina End of Life s potěšením oznamuje, že po sérii pracovních setkání a dvou kulatých stolech byl finalizován návrh Modelu pozůstalostní péče. Model nyní směřuje k připomínkování odborné veřejnosti. Pozůstalostní péče v ČR je v současné době poskytována různými subjekty (nemocnice, domovy pro seniory, hospice, specializované poskytovatelé pozůstalostní péče) v různé šíři na několika […]

Tisková zpráva: Rodiny pečující o vážně nemocné děti získají v Koordinátorovi péče novou formu podpory

Rodinám pečujícím o děti se závažnou život limitující nebo ohrožující diagnózou bude nově pomáhat tak zvaný Koordinátor péče. V zahraničí, například ve Velké Británii, jde o službu, která je běžnou součástí systému péče. V Česku se nyní rozjíždí jako dvouletý pilotní projekt. Navazuje na přípravnou fázi, která měla za cíl vytvořit metodiku spojenou s danou […]

Zdravotní respitní péče má potenciál měnit životy rodin

Tento text vznikl v reakci na probíhající legislativní proces k novele zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který prošel meziresortním připomínkovacím řízením ukončeným dne 14.12.2023. Jsou v něm definovány zásadní postoje k tématu zdravotní respitní péče, které vycházejí z odborné shody koordinační skupiny pro implementaci koncepce, která sdružuje delegované zástupce odborných […]

Pilotní projekt Koordinátora péče má za sebou přípravnou fázi

Členové pracovní skupiny Péče doma a zástupci organizací zapojených do pilotního projektu Koordinátora péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny mají za sebou přípravnou fázi projektu. Během posledního půl roku jsme realizovali tři kulaté stoly a několik metodických setkání, jejichž výstupem je návrh Metodiky činnosti Koordinátora péče, […]

Hledání shody na modelu pozůstalostní péče v ČR

Model pozůstalostní péče v České republice byl dnes hlavním bodem programu setkání odborníků z oblasti paliativní medicíny, zdravotních a sociálních služeb, poskytovatelů poradenských a specializovaných pozůstalostních služeb, psychologů, psychoterapeutů, duchovních, ale i zástupců neziskových organizací a nadací, které se touto problematikou zabývají. Program dnešního setkání volně navázal na loňský kulatý stůl v Brně, tentokrát se […]

Dnes u kulatého stolu nad metodikou evaluace a finální podobou pilotu Koordinátora péče

Členové pracovní skupiny Péče doma a zástupci organizací zapojených do pilotního projektu Koordinátora péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny se dnes setkali u kulatého stolu. Společně diskutovali návrh nastavení podmínek a metodiku evaluace pilotního projektu i jeho finální podobu. Diskuse je nedílnou součástí přípravné fáze, aby […]

Byly publikovány Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči

Mezinárodní skupina odborníků v oblasti Dětské paliativní péče revidovala v projektu GO-PPaCS (Global Overview – PPC Standards) standardy dětské paliativní péče, které přinášejí aktualizaci zohledňující různorodost prostředí, zdrojů a nově vznikajících výzev v oblasti DPP. České vydání standardů zajistila Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny a Sekce dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti.